ArcheoHotSpots

Privacy verklaring

U bent geabonneerd op de ArcheoHotspots nieuwsbrief of u gebruikt de informatie of diensten via onze website of social media kanalen van ArrcheoHotspots. Mogelijk beheren wij dan een aantal persoonsgegevens van u. Hieronder leest u welke gegevens wij van u hebben, waarvoor we ze gebruiken en hoe wij met uw privacy omgaan.

Bij de ArcheoHotspots hechten wij veel waarde aan privacy en transparantie. Uw persoonlijke gegevens worden ten alle tijden zorgvuldig behandeld en beveiligd volgens de richtlijnen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Verwerkte persoonsgegevens:
Wanneer u zich aanmeldt voor de ArcheoHotspots nieuwsbrief, wanneer u de website archeohotspots.nl bezoekt, contact met ons opneemt of op een andere manier gebruik maakt van onze diensten, worden de door u verstrekte persoonsgegevens vastgelegd en verwerkt onder de verantwoordelijkheid van het Allard Pierson Museum.

In aanvulling op de persoonsgegevens die u zelf verstrekt aan ArcheoHotspots, kan ArcheoHotspots met uw goedkeuring aanvullende persoonsgegevens verzamelen, vastleggen en verwerken betreffende uw gebruik van de diensten van ArcheoHotspots. Het gaat hierbij om de volgende persoonsgegevens:

Persoonsgegevens van nieuwsbriefabonnees:
Van de ArcheoHotspots-nieuwsbriefabonnees beheren wij de volgende persoonsgegevens:
– Uw voor en/of achternaam
– De naam van de organisatie waarvoor u werkt of die u vertegenwoordigd
– Het e-mailadres waarop u onze nieuwsbrieven ontvangt

Wij beheren deze gegevens om u de nieuwsbrief te kunnen sturen.

Persoonsgegevens van locatie-coördinatoren, vrijwilligers, projectmedewerkers en van contactpersonen bij sponsors
Van locatie-coördinatoren, vrijwilligers, projectmedewerkers en van contactpersonen bij sponsors beheren wij de volgende gegevens:
– Uw voor- en achternaam
– De naam van de organisatie waarvoor u werkt of die u vertegenwoordigd
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer en/ of e-mailadres

Wij beheren deze gegevens om met u te communiceren en onderlinge dienstverlening uit te voeren.

Persoonsgegevens van bezoekers van de website archeohotspots.nl:
– Het gedrag van bezoekers van onze website wordt geanonimiseerd verzameld via Google Analytics. Deze gegevens zijn niet te herleiden naar individuele personen. Wij beheren deze gegevens om bezoek van onze website te meten en de werking van de website te verbeteren.

Persoonsgegevens van mensen die via de website, via e-mail of via social media contact met ons opnemen:
– Van mensen die contact met ons opnemen beheren wij het opgegeven e-mailadres en eventueel de opgegeven naam. Wij beheren deze gegevens niet langer dan nodig is om het contact met u te onderhouden.

De ArcheoHotspots verwerken en beheren geen bijzondere of gevoelige persoonsgegevens van individuen.

Doeleinden gegevensverwerking:
Uw persoonsgegevens worden voor de volgende doelen gebruikt:
– Voor het verzenden van onze nieuwsbrieven
– Voor het optimaliseren van de content van de website en de nieuwsbrief
– Voor het beantwoorden van vragen en contactverzoeken
– Voor het verbeteren van de service rondom de ArcheoHotspots
– Voor contact met betrekking tot de dienstverlenende werkzaamheden
– Om goederen en diensten bij u af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming:
NML neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Gegevensverstrekking aan derden
Het Allard Pierson Museum gebruikt voor de diensten van de ArcheoHotspots de volgende derden om gegevens te verwerken:
– IVEM voor het uitvoeren van marketing- en communicatie-gerelateerde werkzaamheden, diensten en producten en voor het de beheren van de persoonsgegevens die hiermee te maken hebben.
– Dropbox (Cloud) als CRM, administratie en archief, voor één centrale opslagplek, goede bescherming en de mogelijkheid de administratie te delen met het administratiekantoor.
– SiteGround voor centrale hosting van de website.
– MailChimp voor de verzending van de nieuwsbrieven.
– Gmail van Google voor e-mail in de cloud.
Dropbox, Google en Mailchimp stellen zich te houden aan de Privacy Shield principles en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
Het Allard Pierson Museum bewaart voor de diensten van de ArcheoHotspots uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij verzamelen enkel zakelijke persoonsgegevens van klanten indien relevant, voor zakelijke doeleinden en verwijderen deze gegevens indien geen zakelijke band meer bestaat of de persoon niet meer werkzaam is bij de betreffende organisatie. Ook hanteren wij de wettelijke bewaartermijn volgens de Belastingwetgeving.

Delen van persoonsgegevens met derden:
Het Allard Pierson Museum verstrekt de persoonsgegevens die via de ArcheoHotspots zijn verzameld niet aan derden voor andere doeleinden dan het verwerken van persoonsgegevens en financiële administratie en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
Het Allard Pierson Museum maakt geen gebruik van cookies via de website www.archeohotspots.nl. Indien gebruik wordt gemaakt van cookies of pixels ten behoeve van marketingdoeleinden wordt per incident het protocol persoonsgegevens gehanteerd, zoals is opgesteld ten behoeve van de AVG.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door het Allard Pierson Museum en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar het Allard Pierson Museum via info@archeohotspots.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. De door uw verstrekte persoonsgegevens worden na verificatie direct vernietigd.

Het Allard Pierson Museum wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
Het Allard Pierson Museum neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@archeohotspots.nl.

Meldplicht data-lek:
Het Allard Pierson Museum neemt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) erg serieus. Bij het onwaarschijnlijke geval zich een data-lek voordoet wordt binnen de door Autoriteit Persoonsgegevens gestelde 72 uur melding gemaakt van het data-lek. Ook de getroffen personen van wie de persoonsgegevens gelekt zijn worden hiervan op de hoogte gesteld.
Samen met de toezichthouder van Autoriteit Persoonsgegevens worden verdere noodzakelijke stappen ondernomen om de oorzaak te achterhalen en herhaling te voorkomen.

Verantwoordelijkheden
ArcheoHotspots is eigendom van het Allard Pierson Museum. De redactie van de website en de verzending van de nieuwsbrief is door het Allard Pierson Museum ondergebracht bij ‘Het Instituut voor Erfgoed en Marketing’ (IVEM) waarmee het Allard Pierson Museum een verwerkersovereenkomst heeft gesloten.

Contactgegevens Allard Pierson Museum:
Allard Pierson Museum
Oude Turfmarkt 127
1012 GC Amsterdam
T: +31 (0)20 525 2556
allard.pierson.museum@uva.nl