ArcheoHotSpots

Ethische code ArcheoHotspots

Uitgangspunten

 

Bodemvondsten hebben waarde als cultureel erfgoed en bron voor wetenschappelijke kennis. Bodemvondsten dienen daarom publiekelijk bekend te zijn en geregistreerd te worden.

 

ArcheoHotspots bieden vinders de mogelijkheid hun vondsten door deskundigen te laten beoordelen. ArcheoHotspots kijken daarbij kritisch naar de herkomst van vondsten.

 

Metaaldetectie en het daarbij uitgraven van vondsten is volgens Monumentenwet, zonder opgravingsbevoegdheid verboden. In de praktijk is dit niet werkbaar. Wet en praktijk zijn te ver uit elkaar gegroeid (Erfgoedinspectie, 2012) en nieuwe regelgeving is in voorbereiding (art. 5.1.2 Erfgoedwet en de nadere uitwerking in een AMvB).

Metaaldetectie kan waardvolle archeologische informatie leveren en voorwerpen behouden die in de grond mogelijk verloren zouden gaan. ArcheoHotspots zullen metaaldetectievondsten vanuit die optiek bekijken, met als strikte voorwaarden:

  • de vondst mag niet afkomstig zijn van archeologische monumenten of van terreinen waar archeologisch onderzoek plaatsvindt
  • de detectorzoeker zich houdt aan de richtlijnen:

o   toestemming van eigenaar / pachter en niet zoeken in gebieden waar dat volgens een APV verboden is

o   alleen uitgraven binnen de bouwvoor (30 cm) of in reeds verstoorde grond zoals depots van elders afgegraven grond, en dan met toestemming van de depotbeheerder  

  • de detectorzoeker stemt in met het in ARCHIS opnemen van diens vondsten.

Het vondstmeldingsformulier van ARCHIS is hier te vinden.

De waarde van bodemvondsten voor wetenschappelijk kennis wordt voor een belangrijk deel bepaald door informatie over de precieze locatie en vondstomstandigheden. ArcheoHotspots gaan dat zo goed mogelijk na en registeren dat.

 

De beoordeling door een ArcheoHotspot is uitsluitend een beoordeling op cultuurhistorische en wetenschappelijke waarde. Een ArcheoHotspot geeft geen indicatie over geldelijke waarde en geeft op geen enkele wijze medewerking aan handel in archeologische voorwerpen.

 

Vondsten die gedaan zijn buiten de context van een officieel archeologisch onderzoek (en op legale wijze) zijn eigendom van de vinder en de eigenaar van de grond. ArcheoHotspots respecteren dat maar zullen wel stimuleren dat bijzondere vondsten tijdelijk of meer permanent publiekelijk te bezichtigen zijn, danwel in openbare collecties worden opgenomen.

 

 

Werkwijze / spelregels ArcheoHotspots

 

Personen die vondsten aanmelden worden geïnformeerd over het belang van vondstmeldingen en de wettelijke regelingen (verplichting tot melden, beschikbaar stellen voor onderzoek, eigendomsrecht)

 

Bij iedere vondstmelding wordt de melder gevraagd naar waar de vondst gedaan is en de vondstomstandigheden.

Wie niet bereid is die informatie te geven krijgt geen verder hulp van de ArcheoHotspot bij het determineren van de vondst.

 

ArcheoHotspot verzorgt de melding in ARCHIS of checkt dat dit gebeurt

 

De ArcheoHotspot stimuleert dat vondsten publiekelijk getoond kunnen worden, eenmalig of permanent. Zij biedt daar zelf expositiemogelijkheden voor of verwijst naar daarvoor geschikte mogelijkheden.

 

Bij vermoeden van illegaal verkregen vondsten wordt de vinder daarop gewezen en wordt geen medewerking meer gegeven aan determinatie.

Bij concrete aanwijzingen van illegaal handelen doet de ArcheoHotspot aangifte (bij de politie voor binnenland en bij de Erfgoedinspectie voor illegale vondsten uit het buitenland).